Krokstad sykehjem

Det nye sykehjemmet er en av kommunens største investeringer noen gang. Prosjektet var en forutsetning fra tidligere Nedre Eiker kommune for kommunesammenslåingen mellom Nedre Eiker, Svelvik og Drammen kommune.

Prosjektet omfatter bygging av sykehjem med 128 institusjonsplasser, dagsenter, base for hjemmetjenesten, produksjonskjøkken som også skal dekke behovet for de som har vedtak på levering av mat fra hjemmetjenesten i kommunedelene Krokstadelva og Mjøndalen, utvidet tjenestetilbud til sykehjemsbeboerne og lokalsamfunnet med bla. kafeteria, fotterapeut og frisør samt kontorer, trenings- og behandlingsrom til ergo- og fysioterapi.

Prosjektet har høye miljøambisjoner og har krav til plusshus standard samt fossilfri/ delvis utslippsfri byggeplass.

Prosjektet har omfattende rekkefølgekrav til offentlig infrastruktur, og det er inngått avtale med Viken FK for å oppfylle disse. Dette omfatter bla. bygging av ny rundkjøring på fv. 283, etablering av ny gang- og sykkelvei og kollektivholdeplasser.  

Prodecon var prosjektleder for tidligere Nedre Eiker kommune i skisseprosjektfasen, og leverte i desember 2019 et skisseprosjekt som ble godkjent av den daværende styringsgruppa. Prosjektet stoppet litt opp i 2020 pga. kommunesammenslåingen til nye Drammen kommune, men det ble i desember 2020 fattet vedtak om investeringsramme for prosjektet. Vedtatt ramme ligger lavere enn utarbeidede kalkyler fra skisseprosjektet, og Prodecon har siden februar 2021 bistått Drammen Eiendom KF med å lede en kuttprosess med omfattende brukermedvirkning og kvalitetssikring fra ulike fagrådgivere for å kunne få stadfestet et skisseprosjekt som ligger innenfor den økonomiske rammen før man kan gå over i forprosjektfasen. Prosjektet har berammet politisk behandling av saken i juni 2021. Estimert byggeperiode er 2023 -2025.

Silje Ballo Lassesen

Silje Ballo Lassesen

+47 957 44 376

Sted: Krokstadelva
Type bygg: Omsorg
Oppdragsgiver: Drammen Eiendom KF (tidligere Nedre Eiker Kommune)
Prodecons rolle: Prosjektleder/ BHR
Areal: 18 638m2 m2
Periode: 2019 - d.d.

Forrige: SJ2

Seneste prosjekter