Våre tjenester

Som totalleverandør innen prosjektledelse kan vi tilby tjenester i alle faser av et prosjekt. Våre medarbeidere har kjernekompetanse innen ledelse og styring av prosjekter, men vi besitter også spesialkompetanse innen en rekke fagfelt som gjør at vi kan ta ansvar fra utvikling til overtakelse.

Prosjektledelse

Prosjektledelse omfatter det overordnede ansvaret for gjennomføring av et prosjekt. Typiske oppgaver: sette sammen en prosjektorganisasjon, etablere prosjektmål, styre brukergrupper/rådgivere/entreprenører, koordinere myndighetskrav, sørge for testing, idriftsetting og overlevering av et ferdig prosjekt.

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse omfatter å være et bindeledd mellom byggherre og rådgiverne i prosjektet (arkitekt, tekniske rådgivere, m.fl.). Typiske oppgaver: utvikle prosjektet iht. byggherrens målsetninger, koordinere rådgivere knyttet til prosjektet, koordinere økonomi, kvalitet og fremdrift, sørge for tverrfaglig kontroll, påse at myndighetskrav blir overholdt i prosjekteringsfasen.

Prosjektstyring

Prosjektstyring omfatter blant annet det å påse at fremdrift, planer og budsjetter utarbeides og holdes oppdatert, samt bistå det enkelte prosjekt med nødvendige analyser i forbindelse med usikkerhetsstyring. Typiske oppgaver: økonomistyring, kvalitetssikring, fremdriftsplanlegging, usikkerhetsstyring, usikkerhetsanalyse, risikovurdering, LCC.

Eiendoms- og prosjektutvikling, rådgivning i tidligfase    

Tjenesten omfatter bistand til offentlige og private byggherrer innen eiendoms- og prosjektutvikling, herunder rådgivning i tidligfase. Viktige suksessparametere er tekniske forhold, tomt, finans/investering/økonomi, markedsmessige forhold, juss, planprosesser m.m. Typiske oppgaver: behovsanalyse, mulighetsstudie, utredninger, investeringsanalyse, tomteanalyse, markedsanalyse, LCC.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Stort sett alle bygge- og anleggsprosjekter er underlagt byggherreforskriftens bestemmelser. Forskriften stiller krav til organisering, oppgaver og roller som må ivaretas i prosjektet. Formålet er å verne arbeidstakerne mot farer i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. Typiske oppgaver: byggherrens representant (BHR), koordinator prosjektering (KP), koordinator utførelse (KU), utarbeide SHA-plan.

Strategisk miljørådgivning

For å gjøre de riktige miljøvalgene er det behov for en miljøstrategi som passer til det aktuelle prosjektet.  Strategisk miljørådgivning omfatter utvikling av riktig og bærekraftig miljøstrategi for prosjektet og følger opp at denne implementeres gjennom hele prosjektets forløp. Miljøstrategi kan eksempelvis utvikles basert på: BREEAM-NOR, WELL Building Standard, EUs taksonomi, Miljøoppfølgingsprogram (MOP) og FNs bærekraftsmål.

Byggeledelse

Byggeledelse omfatter utførelse av nødvendige kontrolloppgaver på byggeplassen, herunder oppfølging av kvalitet, fremdrift og økonomi. Typiske oppgaver: byggherrens stedlige representant på byggeplassen, tidsplanlegging/fremdriftsoppfølging, endringshåndtering, kvalitetssikring av utførelse, koordinering av utførelse.

Leietakeroppfølging

Leietakeroppfølging er prosessen hvor leietakeres ønsker, behov og forventinger avklares og implementeres i prosjektet. Prosessen utformes ut fra type leietaker, leietakers identitet og prosjektets øvrige rammer. Ofte kan leietakertilpasning bli et prosjekt i prosjektet, som gjør det viktig med god koordinering og oppfølging. Typiske oppgaver: leieavtaler, konseptpakker, forventningsavklaring, beslutningsplan.