Holmen Asker

Prodecon arbeider med revitalisering av handelseiendommene på Holmen i Asker, samt overordnet strategi for å samle handel, rekreasjon, idrettskrets, sjøside og nytt svømmeanlegg til en mer helhetlig plan.

Holmenområdet har et enormt potensiale som nytt byutviklingsområde i Asker Kommune. Det er et mål å samle eiendommene bedre og utnytte muligheter for bedre integrert handel, økt boligandel, gode park og utomhusområder og å få redusert gjennomfartstrafikken for heller å etablere et økt kollektivtilbud.

Det er en gjeldende Kommunedelplan (KDP) for området som ligger til grunn, men det vil bli gjennomført arkitektkonkurranser for å sikre innholdet av planen, men også for å se bredere muligheter for alle involverte eiendommer. Statens Vegvesen la i desember 2015 frem sin KDP for ny E-18 korridor, og Holmenområdet er et av de områdene som vil bli prioritert for å sikre Slemmestadveien som lokalgate og ikke som gjennomfartsåre.

Utdrag fra Asker Kommune sin hjemmeside vedrørende Holmenområdet:

«Kommunen er fornøyd med Vegvesenets anbefaling for tunnel forbi Holmen, og med at Slemmestadveien legges utenom Holmen sentrum. Dette er også i tråd med kommunens ønsker. Kommunen har hatt tett dialog med Statens vegvesen om Syverstad-diagonalen, og er fornøyde med løsningen de foreslår, både når det gjelder støy, forurensing og hensyn til landskapet. Denne løsningen gir store muligheter for tettstedsutvikling i Holmen-området.»

https://www.asker.kommune.no/Samfunnsutvikling/E18/Aktuelt-E18/Kommunedelplan-for-ny-E18-bussgate-og-sykkelvei-gjennom-Asker/

Adresse: Holmen Asker

Type bygg: Handelseiendom m.fl.

Oppdragsgiver: Citycon Norge og Storebrand Eiendom

Prodecons rolle: Lede forstudie og reguleringsarbeidet for oppdragsgivers eiendommer

Ferdigstillelse: 2021